دانلود رمان جدید

سلام دوستان گرامی ، خوشحالم که دی ال رمان رو واسه بازدید انتخاب کردید ;) امیدوارم لحظات خوبی رو باهم داشته باشیم :)
خانه / رمان / رمان های دانلودی / دانلود رمان یکی یه دونه من (جلد اول)

دانلود رمان یکی یه دونه من (جلد اول)

دانلود رمان یکی یه دونه من (جلد اول) – نگین حبیبی

دانلود رمان یکی یه دونه من (جلد اول)

دانلود رمان یکی یه دونه من (جلد اول) – نگین حبیبی

دانلود رمان یکی یه دونه من (جلد اول)

: با فرمت نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) , جاوا (JAR) و نسخه کامپیوتر (PDF)

خب ژانر رمان یکی یه دونه من (جلد اول) چیه ؟
#عاشقانه

خب رمان یکی یه دونه من (جلد اول) چند صفحه داره ؟

۳۷۸

خلاصه رمان یکی یه دونه من (جلد اول)
یه پسره به اسم رادمان.دکترای مدیریتشو از پاریس میگیره و برمیگرده ایران.باباش فوت شده و اون مرد خونست.میاد و چون یه نخبه بوده یه شرکت خیلی خیلی بزرگ جذبش میکنه.حالا رییس شرکت کارمندای مهمو توی خونش جمع میکنه و رادمان جزو همون کارمندای مهمه…

میره به اون خونه و با دختر اون خونه به اسم طناز که دختری مغرور و فوق العاده سرد بوده آشنا میشه.از رفتارا و موضوعاتی که توی زندگی طناز توی طول روز میبینه کنجکاو میشه….

چند صفحه ای اول رمان : یکی یه دونه من (جلد اول) با هم بخونیم

توی خونش جمع میکنه و رادمان جزو همون کارمندای مهمه.میره به اون
خونهوبادختراون خونه به اسرم طنازکهدختری مغرورو فوق العاده سررد
بوده آشرنا میشره.از رفتارا وموضوعاتی که توی زندگی طناز توی طول روز
میبینهکنجکاومیشه..
ژانر:عاشرقانه،آمیخته باکمی طنز..خیلی اسرترس داشرتم،گوشره شرنلمو
میپیچوندمدور انگشرتم وبا پام روی زمین ضررب گرفته بودم.چقدر سالن
شلوغ وپر همهمه بود.با شنیدن اسمم،عین فنراز جا پریدم.

دانلود رمان یکی یه دونه من (جلد اول)
Mr.Radman Iranmanesh-
بهوحید نگاهکردم.
وحید-بروپسر.
یه نفس عمیق کشرریدم.خیره سرررم دکترا گرفتم..ولی عین بچه ها رفتار
میکنم.با قدمهایی تند به سروی سرن رفتم.ازپله ها رفتم باال و جلوی آقای
جلیلی قرارگرفتم.مدرکوبا یهتندیسکه بهزبان انگلیسی ازمتقدیرمیکردن
گرفتم.
جلیلی-موفق باشی پسرم.
-مرسی استاد.بخاطر زحماتتون ممنون.
با بقیه اسراتید هم دست دادمو روموکردمبه جمعیت و یه تعظیم کردمو تا
کمر خم شردم.که همه خندشرون رفت هوا!وبرام دست زدن.برای وحید یه
چشرم زدمکه بعضری دخترا به خودشرون گرفتن.و نیشرشون حسابی باز
دانلود رمان یکی یه دونه من (جلد اول)
شرد.از طرفدیگه سن رفتم پایین که بهراد منتظرمبود.همدیگرودر آغوش
گرفتیم ودمگوشش گفتم:
-چیکارکردی کارای ماروپسر؟
بهرادمنواز خودش جداکردوگفت:
-همه چی اوکیه.فردا پروازداری برای ایران.
-واقعاممنون.
بهراد-این چه حرفیه؟
-تو هم میای؟
بهراد-من یکم دیرترمیام.
-باشه.
دانلود رمان یکی یه دونه من (جلد اول)
چمدونامو تحویل دادم.روبه بهرادووحید کردم.
-خب دیگهمن برم.
وحید دستشوگذاشت روی شونم وگفت:
-باالخرهکارتوکردی؟نمیشد همین جا بمونی کارکنی؟
-نهدیگه.میخوامبرای وطنم کارکنم.راستی بهراد چی شد اون شرکته؟

دانلود رمان یکی یه دونه من (جلد اول)

امیدوارم رمان یکی یه دونه من (جلد اول) خوشت اومده باشه اگه خوشت اومده پس یکم برو پایین تر رمان رو با فرمت های دلخواهت دانلود کن

اگر شما نویسنده رمان یکی یه دونه من (جلد اول) هستید و از انتشار این رمان در سایت  دی ال  رمان ناراضی هستین  در قسمت  نظرات  در میان  بگذارید !

منبع تایپ رمان : roman4u.ir

نوروز پیروز
نوروز پیروز