برترین رمان های امروز

دانلود رمان بد خون

رمان بد خونمهدیس

 دانلود رمان اسیر دست غرور

رمان اسیر دست غرور نگار قادری

دانلود رمان پوکر

رمان پوکرحوا م.فراهانی

دانلود رمان تابستان لاکچری

رمان تابستان لاکچریسحر

دانلود رمان هوس و گرما

رمان هوس و گرمامهلا علی راد

دانلود رمان عشق شيطون من

رمان عشق شیطون من نیلوفر جعفری

دانلود رمان در انتظار آرامش

رمان در انتظار آرامشmohaddese989

دانلود رمان نمایشنامه بهشت پوشالی

رمان بهشت پوشالیثمین

دانلود رمان دکتر خشن

رمان دکتر خشنمرضیه

دانلود رمان تا ابد کنار تو باز نشر از دی ال رمان ( pdf موبایل )
به کانال تلگرام سایت ما دید
دانلود رمان تا ابد کنار تو باز نشر از دی ال رمان ( pdf موبایل ) فرمت کتاب تا ابد کنار تو : PDF|APK|EPUB نام کتاب رمان : تا ابد کنار تو نام نویسنده : mhlw حجم رمان تا ابد کنار تو : ۵ مگابابت خلاصه داستان رمان تا ابد کنار تو : رمانم درمورد دختری هست به نام آرام برعکس اسمش خیلی شیطونه ....با اینکه تو بالای شهر میشنه ولی رفتارش خاکیه.ولی در همه جا اینجوری نیست.... دانلود رمان جدید رمان جدید از mhlw تا ابد کنار تو با کالفگی گفتم:واییییییی استاد تو رو اون جدت ولمون کن بریم مگه ما ماشین حسابیم استاد:آخی خانووم رستمی شما چقدر جزوه نوشتید خسته نباشی واقا من:استاد یه جا که نشستم اصن وللش گوش که کردم استاد:ساکت همین االن ۵ مین استراحت کردی حاال هم وقت کالس رو نگیر من:اه استاد... استاد:ساکت رستمی و شروع کرد به درس دادن یه نگا به اکیپمون کردم شادی و شهری)شهرزاد( داشتن حرف میزدن کوری)کوروش( و ارشی)آرشام(با گوشیاشون ور میرفتن.اوووف هیچکی هم نیست باهاش حرف بزنیم گوشیم هم %۱۸شارژ نداره.این یعنی ته بدشانسی.اووف حاال که بیکارم بزارید از خودم براتون بگم من اسمم آرامه۲۱ سالمه.رشتم هم کامپیوتره اسمه مامانم شهال اسمه بابام شاهین .مامانم ۴۰سالشه و دکتر ماماءیی.بابا هم ۴۵ سالشه نمایشگاه ماشین داره.مامان و بابام دختر عمو پسر عمو بودن که عاشق هم میشن و ازدواج میکنن و حاصل ازدواجشون من و اراد هستیم. اراد دادشمه ۲۲سالشه اون هم معماری میخونه. خو بزارید از قیافمون بهتون بگم.من قیافم به بابا رفته هیکلم به مامان.ولی اراد صورتش به مامان رفته هیکلش به بابا دانلود رمان تا ابد کنار تو .موهام بلند خرمایی روشن به رگه ها مشگی میزنه.ابرو هامو دخترونه برداشتم اون هم خرمایی.چشمای طوسی،سبز که مناسب با لباسام تغییر میکنه.دماغمو عمل کردم.لبای قلوه ای صورتی.قدم متوسط.هیکلم متناسبه ینی نه زیاد الغر نه چاق.ناخمو کاشته بودم و فرنچ مشگی کردم . استاد با عصبانیت گفت:خانوووم رستمی؟ کشدار گفتم:جوووووونم استاد؟ استاد:گمشو بیرووووووون. کل کالس رفت رو هوا من:آخ جوون استاد تعطیل شدیم؟ ۳ استاد:نخیر فقط شما تعطیل شدین من:اخ جووون استاد ینی من انقدر خاصم که فقط من تعطیل شدم؟ استاد:رستمی بسه وقت کالس رو نگیر.بفرمایید بیرون من:ایشششش استاد چقدر عصبی انقدر عصبی باشید برای پوستتون خوب نیست بعد از این حرف بچه ها رو زمین ولو بودن استاد:از دستت تو رستمی بچه ها وقت کالسه تمومه بفرمایید بعد از این حرفش وسیالشو جمع کرد رفت بیرون کوری:آخ جووووون آزادی شادی:وووی آره مخم تیلیت شد من:آخه کی دیدی کله ی صبح کالس بردار لعنت به این اراد که همیشه کرم میرزه)دوستان اراد برام انتخاب واحد کرده وگرنه خودم از ساعت ۱۱ صبح به بعد انتخاب واحد میکنم بچه ها هم مثه من انتخاب واحد کردن که با هم باشیم( رفتیم با بچه ها کافه دانشگاه و بعد از خوردن شیر کاکوئو و کیک راه افتادیم سمت کالسمون رفتیم نشستیم رو میز های آخر جای همیشه گیمون.یه نگاه به بچه های کالس انداختم.دیدم عین خر درس میخونن. من:وااا بچه ها چرا دارید درس میخونید؟زرنگ شدید خرخون کالس:چون استاد گفت میخاد این ۳تا سوال رو امتحان بگیره شادی:اه فقط بلدن امتحان بگیرن من رو به بچه ها گفتم:خوندید؟ بچه ها:نوچچ کوری:اوووف بزاره ۲هفته بگذره بعد دانلود رمان تا ابد کنار تو من:آره واال.حاال وللش پخش شید تو کالس که بتونیم تقلب کنیم ⃣۲ آرشی:راس میگه اینجوری صفر هم نمیشیم من سری رفتم کنار محسن)نمره خوره کالس( من:مسی)محسن( دستم به جورابت بروسونیا محسن با خنده گفت:باشه استاد وارد کالس شد همه بچه ها از جاشون بلند شدن ولی من همینجور ولو رو صندلیم بودم استاد:خانوم رستمی بلند شو من:استاد وللش دیه ما که هفته پیش همدیگر رو دیدیم استاد با حرص گفت:خانوم رستمی گفتم بلند شید بیایید اینجا کارتون دارم من:خو استاد بگید از همینجا دیه من این همه بند و بساطمو جمع کنم باز برگردم واقعا ارزش نداره استاد با داد گفت:رستمییییییی من: استاد چه صدای بلندی دارید اینجوری هدر ندید بدرد خوانندگی میخوره کل کالس منفجر شد و از جام بلند شدم رفتم پیشش استاد:تا آخر کالس باید گوشه کالس باید وایسی )به گوشه کالس اشاره کرد که نزدیک در کالس بود( با قیافه توهم گفتم:استاد برا چی استاد:تنبیه میشی تا دفعه دیگه جلوی بزرگترا بلند شی من:وااا استاد من جلو پای بابام بلند نمیشم ۵ استاد:اشتباه میکنی با یه حالت خنده دار گفتم:وااا من شما رو خودمونی حساب کردم که بلند نشدم بچه ها داشتن دیگه زمین رو گاز میزدن استاد با اخم گفت:رستمیییییی بحث نکن من هم عین بچه ی خوب رفتم گوشه کالس. داشتم با بچه ها حرف میزدم که استاد گفت:قرار بود امروز امتحان بگیرم؟ من:نه استاد چه امتحانی؟ استاد با اخم گفت: برگه ها رو میز)و رو به من گفت(برو برگه و خودکار بیار بنویس من:اووف اوکی استاد و بلند داد زدم کی برگه داره؟ کوری:هر کی داره به من هم بده یکی از بچه ها یه برگه به من داد و یکی به کوری داد باز داد زدم خودکار هم میخام...کوری هم داد زد منم میخاااام استاد:شماااااا ها مگه اومدین مهمونی که هیچی با خودتون نیووردید کوری:نه استاد مگه مهمونی درس و کتاب میبریم. کل کالس ترکید استاد:آقای لطیفی کنار خانوم رستمی )و با انگشتش به کنار من اشاره کرد( کوری:اخه استاد به من میاد من با این قد و هیکل وایسم گوشه دیوار.عین درخت وایسم دانلود رمان تا ابد کنار تو  استاد:ایندفعه رو نادید میگیرم ولی دفعه دیگه ای ببخششی وجود نداره من:ااا استاد چرا من و نمیبخشی استاد:ساکت رستمی و برگشت سمته تخته شروع کرد به نوشتن سواال منم به محسن اشاره کردم که جواب رو بگه من هم سریع یه خط در میون شروع به نوشتن جوابا کردم و بعد سواال رو نوشتن تحویل استاد دادم ⃣۳ بعد از چند مین بچه ها هم برگه هاشون رو دادن استاد هم همون موقع نشست صحیح کرد داشتیم همینجور حرف میزدیم که با یه تقه در باز شد و مسقیم اومد تو صورتم من:آخخخخخخخ مگه اینجا تویلهههه که اینجوری بازش میکنید یه پسره سریع در و بست و به من نگاه کرد و با تعجب گفت:تو پشت در چیکار میکنی من:فوضول رو بردن جهنم اصن عخشم میکشه اینجا وایسم پسره:اااا باشه اصن حقته که صورتت داغون شد استاد رو به پسره گفت:اقا کاری داشتین؟ پسره:استاد من دانشجو جدید هستم ولی این خانوم اینجا چیکار میکنه؟ من با پوزخند گفتم:اشتب اومدی اینجا مهد کودکه اگه از سر جات بلند نشی عاقبتت عین من میشه)با سر به خودم اشاره کردم( استاد:رستمیییی.و رو به پسره گفت:خودتو معرفی کن پسره:من آرتا آریانفر هستم استاد:خوش اومدی به کالس ولی دفعه بعدی زود به کالس بیا ارتا:اکی استاد ۷ استاد برگه هامون رو داد نمره کامل رو گرفتم استاد داشت عین چی درس میداد و پاها منم سقط میشد داشتم دهنمو باز میکردم که غر بزنم که استاد گفت خسته نباشید سری کولمو انداختم رو دوشم و رو به اکیپمون گفتم من رفتم بچه هاااااا ساعت ۸ قرار همیشگی و سمت ماشینم رفتم ماشینم یه فراری قرمزه عاشق ماشینم نشستم داخلشو پنجره رو تا اخر کشیدم پایین و ضبط رو روشن کردم که اهنگ ریجکت وانتونز اومد و تا خرخره زیاد کردم و خودمو هم باهاش همراهی کردم ♪♪♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪♪♪♪ " کورس سامی لو" چیک چیک قطره ها تو سینک میکنه مغزه و داغون یادم میاد اونشبُ باهم زیر چتر و بارون من یه فندک دستم هی میشه روشن و خاموش یاد تولدم که می کردم شمامو فوت رو دستت تتو نیست ..... جای زخم و جا خون فک می کردم بهتره واسه هر دو تامون االن می فهمم چقدر بوده شید بدی تو رو تخت خواب من به فکر ریتم جدید چه شبایی که تا صبح من زدم پیانه تازه دارم می فهمم جواب کم محلیامو یه جا دعوت بودیم نرسیدم تنها رفتی همه با دوستاشون باز شدی اعصاب تعطیل دانلود رمان تا ابد کنار تو که چرا نیستییی االن دوره همی آخه االن پنج شنبه شبه با خودم میگم شاید یهو زد به سرش زنگ زد تا صبح بزارم سر به سرش از آهنم باشه باید زنگ بزنه "کوروس پدی" از دست دادم عالقمو به تو همه چیم زود شد برا شو رپ چه مفت خوری که زیاد شدن فنا دورم یهو منم توجه نکردم به فنا شد تو االن کیا جمع میشن وقتی روز بشه دورت هنوز میست میکنمو دلم تنگ میشه تو هم میسم میکنی حتی با اون دل پورت من تو دل خودم تو ولی رو تلفونت تا حاال شده شاکی وقتی رو کاناپه ای عصبی بشی یه عدد باال آمپر بدی همون قد که تو رو میخوامت همون قد که تو رو میخوامت متنفرم از اون زنی که پشت خط میگه نامبر بیزی ده لعنتی فارسیشو فهمیدم چرا باز هی میگی ۹ خوبه که تنها نیستم حداقل رفیقام باهامم بیستاشون تو پاکت میگن یه کام بهت میدیم آرومشی تا بازم پدی بشی بگی تکست هر رابطه ای که رفت باال رسید به اورست تو یه دیوار ساختی بینمون از جنس یه شیشه ی رفلکس یه شیفیه رفلکس که من تو رو میبینم و تو فقط خودتو االن من تو رو میگیرم تو فقط خودتو باهام حرف نمیزنی یه زمانی اکسیژنت بودم حاال که دورم ازت دیگه زنگ نمیزنی "کورس کوروش" بیا حرف بزنیم حلش کنیم کدورت الکیه پس چرا خوب خفه شدی سکوت بسه لعنتی فک کنم تو ازم زده شدی دانلود رمان تا ابد کنار تو دروغ بده نزن زیرش منم خب تقصیر دارم ولی حاال یکی بم میگه رفتی وایسادی تو کوروش تو روز کم بهت محل میده موزیک تو رو ازم گرفت منم هر چی دم دست بود کوبوندم این طرف دیگه زخم زبون نزن نگو کوشون اون همه طمعی که داشتم واسش ول کن بیا یه تار موتو نمیدم به کل ریتما به کل ملودیا فک کن این بار هر چی گذشته مرده مموری پاک چقدر نگو حرفات کهنه شده ببروم کات خوب اصال تو هر رابطه ای پر مشکله که حل شه بیا حرف بزنیم حلش کنیم بسه نباش حاال خوب مثل یه بچه حاال که سهمم از گوشیم فقط دکمه قرمزشه Reject_wantons پارت:⃣۴ آخ من عاشقه این آهنگام فقط به عشق آهنگام زنده ام )خخخ الکی مثال من کلی مشکل دارم( رسیدم خونه و ماشین رو پارک کردم رفتم تو مامان بابا نشسته بودن جلو تلوزیون من:سالم برشهال خانوووم اقا شاهین احواالت شما ۱۱ شاهین:سالم دختر بابا خوبی عزیز بابایی شهال:سالم.دخیی من چطوره؟ من:�?�خوبم بابا:عزیزم غذا خوردی؟ من:نوچچ. بعد داد زدم:طالاااا جوووووووووون طال:جانم دخترم سالم عزیزم من:سالم بر بانوی خودم طال:چیکار داشتی دخترم من:طالیی غذام و میاری اتاقم؟ طال:آره دخترم و خسته و کوفته رفتم سمت پله و شروع کردم به غرغر کردن:اخه کدوم معماری ۳۰تا پله میزاره.اه اه ادم انقدر پیچ و تاب میخوره که حالش بد میشه.)دوستان ما خونمون ۲بلکسه و پله ها مارپیچ میخوره و به اتاقا میره(اه اه معمار این خونه بترکه ایشاهلل کجل شه.ایشاهلل خودش از ۸۰پله بره باال اه اه. همینجور که داشتم غرغر میکردم رسیدم به اتاقم سریع لباسام و در اوردم یه تاپ شلوارک پوشیدم طال هم غذام و اورد.بعد اینکه غذام تموم شد.ظرفامو گذاشتم میز بغل تختم و گرفتم و خوابیدم تو خواب عمیق بودم که حس کردم مگس رفت تو دماغم.یه دونه محکم زدم رو دماغم که آه خودم بلند شد دماغ نازنینم خورد شد یهو صدای خنده کسی امد یکی از چشامو باز کردم که دیدم آراد رو فرش پهن شده و داره هرهر میخنده من:زهر مار دانلود رمان تا ابد کنار تو اراد:اخخ دلم درد گرفت عاشقتم آرام من:درد.وفظیفته عاشقم باشی آراد در حالی که داشت میرفت بیرون گفت:بلند شو حاظر شو مگه قرار نیست برین بیرون من:آره ولی تو از کجا میدونی؟ اراد:کوروش بهت زنگید ولی من جواب دادم اون هم گفت بیدارت کنم قرار دارین من:اووف بچه ها هم گفته بودن تو بیایی اراد:خواهری کوروش بهم گفت ولی امشب من کار دارم فردا یه پروژه مهمی رو باید تکمیل کنم حتی آرتا هم داره میاد اینجا من:آها اکی دادشی ولی خودتو خسته نکن فدات بشم من اراد:خدانکنه تو فدای من شی من فدای تو بشم طال:دختررررم،پسرررررم،بیایین پایین عصرونه بهتون بدم من:طالیی من که میخام با دوستام برم بیرون به آراد بده آراد:مرسی طال جوون منم دوستم میخاد بیاد با اون میخورم دیه تو زحمت نکش طال:باشه مادر زحمته چی؟ و رفت پایین اراد هم رفت اتاق خودش منم سریع حاضر شدم یه مانتو سفید بلند تا ساق پام میومد پشتش هم یه دختره بود که داشت سیگار میکشید و دختره مشگی بود.یه شلوار باالی مچ پوشیدم که مشگی بود موهامو باز گذاشتم که تا کمرم اومد یه شال نخی مشگی هم انداختم رو سرم یه ریمل زدم که موژه های طالیم مشگی بشه یه کتونی سوپر استار سفید که خط هاش مشگی بود پوشیدم.از اتاق زدم بیرون و پله ها سر خوردم و پریدم پایین که چشم به یه جفت کفش اسپرت پسرونه افتاد.اومدم باال تریه شلوارکتون مشگی.امدم باال تر یه بولیز مشگی که با خطای سفید نوشته بود طهران.اومدم باالتر لبای خوش فرم خوشمل.دماغ نه بزرگ نه کوچیک.چشای قهوه ای روشن تقریبا به عسلی میزد.ابرو های پهن خوش فرم.موهای قهوه ای روشن که خامه ای زده بود.المصب خیلی خوشگل بوووود. ۱۳ پسره:سالم خانوم رستمی اینجا کاری داشتید؟ من:ااااا تو اینجا چیکار میکنی آرتا:به قول یه بنده خدا فضول رو بردن جهنم اااااا پسره یالغوز داشت حرف خودم رو به خودم پس میدادددد من:اوال یاد بگیر حرفای جدید یاد بگیری.دوما با اینکه الزم نیست بهت بگم ولی محض اطالع اینجا خونه مااااا هاااا با تعجب گفت:ینی...ینی تو خواهر آرادی من:با اجازه شما آرتا:اگه اجازه ندم من:کچلت میکنم آرتا:هه تو فنچ یهو بدون جلب توجه پریدم روشو موهاشو میکشیدم آرتا هم داد میزد یهو آراد اومد منو بغل کرد و گفت:چرا عین سگ و گربه افتادید بهم؟ مگه شما ها همدیگر رو میشناسید؟ اصن ببینم آرام تو چرا تو بغل آرتا بودی؟ ارتا:بابا اراد بغل چیه داشت موهامو میکند من:حقته تا تو باشی دیگه زبون درازی نکنی آرتا:یکاری نکن زبونتو تو دهنت لوله کنم من:هه....جرئتشو نداری ارتا:رستمی یکار نکن که..... اراد:بسه دیگه اه کالفم کردین من و ارتا هم زمان:خوب کردیم دانلود رمان تا ابد کنار تو اراد:اوووف باشه من حریف شما دوتا نمیشم آرتا بلند شو بریم باال ارتا:اوووف بریم من:وایسید ببینم آرتا مگه تو کامپیوتر نمیخونی آرتا:اووووووو چه پرو. و یکی از ابرو هاشو داد باال و گفت:آرتا آراد در حالی که داشت میخندید گفت:آبجی من راحته کال ارتا:معلومه من:جواب منو بدین آرتا:اووف من کالسامو جهشی خوندم به خاطر همین ۲تا رشته رو تو سن کم میخونم من:اوووو چه حوصله ای داری من درس خودمو نمیخونم اون وقت تو ۲تا ۲تا رشته میری ارتا:درس تو هم خوبه که اراد:درس این برو باوو آرتا:اما تو که امروز امتحانتو نمره کامل گرفتی که من:اوووف چه ساده ای. محسن قبلش بهم جواب رو رسوند من حتی خبر نداشتم که سوال داده چه برسه به امتحان ارتا:نوچ نوچ همینجور داشتیم حرف میزدیم که اهنگ گوشیم به صدا در اومد روشو که نگاه کردم دیگه جواب ندام گوشیمو با سویچ ماشینمو برداش تم و روبه اونا گفتم من فعال رفتم بابای اون ۲تا:خداحافظ ۱۵ سریع رفتم بیرون که دیدم بچه ها امدن سریع کوری و آرشی واحسان رفتن تو ماشین کوری)دوستان احسان جزو اکیپمونه(من و شادی و شهرزاد رفتیم تو ماشین من. پارت⃣۵ سریع رفتم بیرون که دیدم بچه ها امدن سریع کوری و آرشی واحسان رفتن تو ماشین کوری)دوستان احسان جزو اکیپمونه(من و شادی و شهرزاد رفتیم تو ماشین من.شادی جلو نشست شهرزاد هم پشت.سری سقفه ماشینو باز کردم و اهنگ جی زد باند به نام اصن به توچه )خیلی قشنگه حتما گوش کنید واقعیته زندگیه( جالی.....جالی هی جالی میدونی چیشده؟ بچه ها دوباره اون بیرون موزیک دادن اسمش چیه: اصال به توچه اصن بی مصرفم من هیچ استعدادی ندارم خنگم شلم عشق التی ندارم حس پارتی ندارم،حرصتو در میارم دوبرابر تو میخوابم نصفتو هم بیدارم پس دست از سرم بردار دست از سرم بردار من اینطوری راحتم که بی افته شلوارم از پاهای الغرم منم میشه آخرم تو زرنگه کالسی باید هم چوب لباسی که پالسی پسسس دس از سرم بردار دانلود رمان تا ابد کنار تو  دس از سرم بردار بزار النگ النگ بچینم بزا مثه ماهی فریکی و آلزایمرمشیم اوه اصن جای ارث و میراث دوست دارم با شله شام پایین بمیرم دس از سرم بردار من مدرک نمیخام تحصیالت عالی توی لندن نمیخام من یه چیز لش میخام با یه زندگیه رپی یه اتاق کثیف یه فندک یه سیگار جدا میشه رامون ای آقای خانووم انقدرسرک نکش تو زندگیامون ما همینیم که هستیم نمیخاییم وکیل وسی یااااا همینم اصال به توچه چشامن خالی و خط کافی کپ لباسام آبی و زرد کمرت باریک و لق.. هه زندگیت بی هدفه واسه ما مرده ست چگده بی ادبه شیکمم گنده است اصن به توچههههه؟ دائم چتم تا نصفه شب یجور وکیم و که نمیشم آهسته تر حاال هی بگو بده که بینمون یه کمه اینا عشق پول و پله منم عشق دود ودمش بگو اصال به توچه که ایداعالت نیستم به توچه که خودم.خودم یه آرتیستم هرجور بخای راه میرم. هرچی بخوام میپوشم با هر کی بخوام میشینم هر جا بخوام وایمیستم ۱۷ اصالاا به توووووچهههههه؟ )جدا میشه رامون ای آقای خانووم انقدرسرک نکش تو زندگیامون ما همینیم که هستیم نمیخاییم وکیل وسی یااااا همینم اصال به توچه(۲بار اصال به توچه که همسایت کی میره کی میاد حاال اصن نزار یه شب ضبطش زیاد مگه چی میشه مگه میمیری تو از جیغ زن و بچت که سر درد میگیری جییییییییغ پس دس از سرم بردار اصال به توچه که فالنی زن یا مرده به توچه که فالنی فالن کار و کرده باید یاد بگیری خفه شی الکی هرف در میاری پشت سر کی دستتتت از سرش بردار به توچه که من کیم به توچههه که ما کیم اصن تو فکر کن قهرمان حاکیم یا بدبختیم یا راوانی یا گلیم یا خاکی هر چی که خاسی پشت سرمون باکینی )جدا میشه رامون ای آقای خانووم انقدرسرک نکش تو زندگیامون ما همینیم که هستیم نمیخاییم وکیل وسی یااااا همینم اصال به توچه(۲ اصال به تو په که تو زندگیه من چی میگذره دانلود رمان تا ابد کنار تو  اقای محترم خانوم محترم آااااااای بابا یه حدی ادم تحمل داره همینجور ترک بده حاال خوب شد حاال حرفا رو شد آآآآآ ????? پارت:⃣۶ و بعد چرت پرت رفتیم خونه هامون سریع بچه ها رو رسوندم خودم هم رفتم خونه. چراغای خونه خاموش بود سریع از پله ها رفتم باال بدون اینکه چراغ اتاقم و روشن کنم خودمو ول کردم رو تختم دانلود رمان جدید فرمت کتاب تا ابد کنار تو : PDF|APK|EPUB نسخه PDF به صورت کامل دانلود با لینک مستقیم نسخه ePub برای آیفون و آندروید و ... دانلود با لینک مستقیم نسخه آندروید با فرمت Apk دانلود با لینک مستقیم منبع تایپ رمان :  roman4u.ir جهت درخواست رمان  به سوپر گروه ما  در تلگرام بپیوندید کلیک کنید ! کانال تلگرام رمان دانلود: Telegram.me/dlroman کلیک کنید ! چنانچه نویسنده ای راضی به انتشار رمان خود در این سایت نیست از طریق قسمت تماس با ما به ما اطلاع دهد

جعبه دانلود سایت

0
قابل توجه مديران وبسايت هاي ايراني : تمامي مطالب دانلود رمان به صورت اختصاصي ترجمه و منتشر مي شوند و کپي برداري از آن ها شرعا حرام مي باشد و مورد رضايت ما نخواهد بود.

مطالب مرتبط

کاربران عزیز میتوانند از مطالب دیگر سایت دیدن فرمایند

دیدگاه کاربران سایت

ارسال دیدگاه کاربر