دانلود رمان جدید

سلام دوستان گرامی ، خوشحالم که دی ال رمان رو واسه بازدید انتخاب کردید ;) امیدوارم لحظات خوبی رو باهم داشته باشیم :)
خانه / رمان / رمان های دانلودی / اشتباه کردم اشتباه کردی / دانلود رمان اشتباه کردم اشتباه کردی باز نشر از دی ال رمان ( pdf موبایل )

دانلود رمان اشتباه کردم اشتباه کردی باز نشر از دی ال رمان ( pdf موبایل )

دانلود رمان اشتباه کردم اشتباه کردی

دانلود رمان اشتباه کردم اشتباه کردی باز نشر از دی ال رمان ( pdf موبایل )

فرمت کتاب اشتباه کردم اشتباه کردی : PDF|APK|EPUB

دانلود رمان اشتباه کردم اشتباه کردی

نام کتاب رمان : اشتباه کردم اشتباه کردی
نام نویسنده : Jasmin
حجم رمان اشتباه کردم اشتباه کردی : ۵ مگابابت

خلاصه داستان رمان اشتباه کردم اشتباه کردی :
داستان درمورد زندگی یه دختر معمولیه که نه زیبایی افسانه ای داره و نه خیلی شروشیطون و لجبازه..!
اون دقیقا مثل منوتوعه..فقط یه چیزخاص داره!آوین قصه ی ما صداش فوق العادست و علاقه ی زیادی به خوندن داره اما اینو یه آرزوی محال میدونه…تا این که یه روز بطور اتفاقی با یه گروه خوانندگی آشنامیشه و این آشنایی مسیر زندگیشو تغییرمیده..
در ادامه اتفاقای غیرمنتظره ای پیش میاد..چیزایی که حتی فکرشم نمیکنید!

دانلود رمان جدید

رمان جدید از Jasmin اشتباه کردم اشتباه کردی

دستتمو ریر نونگ اشاشتته بودم و بی بد به معلگ ادبیا که تند تند نیزایی میگفت و بچه با یادداشتتت مینردن هیره شتتده بودمق بیچویت ادبیا برام اونقدی جالب نبوده که بخوام توضتتیحای معلمو اوش کنگ و بمیشتته یه دور ستتیحی ک تابو میخو ندم و شتتعراشتتگ یچیزی ار هودم ستتربگ مینردم و مینوشتگ،کال آدم درسخونی نبودم و ااه بمین نیمچه بوشگ ار پدرومادرم بهگ نر سیده بود االن ول معیل بودمققق هانگ شوکران نگابی بهگ انداهت و افت بدایتی نرا نمینویستیب بی تفاو افتگ:بلدم هانومق ار باالی عیننش نگابگ کرد شاید باهودش فک کرده بود االن یبض روح می شگ و میگگ ببخ شید ولی من بمینجوری رل رده بودم توصتتورتش و به این فک مینردم که ااه موی برداشتن ابروباش کوتابشونگ مینرد نقدددد میتونست روح حافظ و موالنا و مهدی اهوان ثالث و مرحوم سپهری رو شاد کنهققق!!! آهه ابروباش هیلی بلند بودققاهققنرا معلگ جماعت اصتتال به هودشتتون نمیرستتنب جستتتار ب معلمانباشه این نظر دهترداستان ماست( به من نه اصال با سقلمه ی ب*غ*ل دستیگ به هودم اومدم و نگابی بهش کردمققپرنیان اشاره ب انگشتش ک روی کتاب ادبیا بود و یه بیتو نشتتون میداد کرد و آروم افت:بدو معنی کن تا رم ننردهققق شتتوکران ننان نگابی به پرنیان کرد که بیچاره هفه هون ارفت و ار ت صمیمش ک میخوا ست شعرو بهگ بر سونه من صر شدق منگ هون سرد و

دانلود رمان اشتباه کردم اشتباه کردی 

 ریلنس بیتو هوندم و تند تند نندتا جمله ستتربگ کردم و معنیشتتگ افتگ بعد آرایه با و مخلفات شگ م شخص کردم و دوباره رل ردم تو صور شوکرانققاما اینبار به جای این که برم تو نخه ابروباش با تفریح ب ضتتای شتتدنش نگاه مینردمققاه انقد بدم میاد ارین معلمایی که دوس دارن دانش آمورو بچزوننقق! شوکران الل شد و ادامه ی در س شو داد منگ دیدم حو صلگ داره سر میره دفتر جلوی دستموبار کردم و شروع کردم تنست رپ جدیدی که اوش کرده بودمو نوشتنققق با شتنیدن صتدای رنک کتابامو ریختگ تو کیفگ و با هداحافظی کوتابی صترفا برای رعایت ادب ار پرنیان ار کالس بیرون اومدمق هیلی با کستتی صتتمیمی نمیشدم و میشد افت ک تقریبا بیچ دوستی ندارمقینی هودم اینیوری راحت تر بودم حوصتله ی دهترا رو نداشتتگ برعنسته بقیه بمجنستام که ار پسترابد تعریف میننن من با پستترا راحت تر کنار میومدمققالبته نه برپستتری! با دو کورس ماشین سوارشدن بلخره رسیدم هونه مامان و بابا اصرار داشتن ک برام سترویس بگیرن اما نون حوصتله ی یانون و مقررا و آن تایگ بودنو نداشتتگ رحمت صتتبحا تاکستتی ارفتنو به جون میخریدم ویتی رستتیدم هونه کتونیامو پر کردم تو جاکف شی و رفتگ داهلققآذین هونه نبودهدا میدون ست این دفعه با کدوم دوس پستترش ناباربیرونه وارنه بیچویت رهرا نمیرفت جاییقق آذین تنهاهوابرمه که سه سال ار من بزراتر و۲۱ سالشه هیلی هوشگلهقققصور ستفید و نشتما و موبای فندیی که البته موباشتو بلوند کرده و بهشتگ میادقید بل ند و بی نل توپر و دهترو نه ای داره

دانلود رمان اشتباه کردم اشتباه کردی 

و اونجوریگ ک آرایش مین نه و ل باس اشتباه کردم اشتباه کردی ۷ میپوشتته باعث میشتته پستترای ریادی دنبالش باشتتن البته اکبرن فق دنبال رابرش!! نون ار نظرای دیگه هیلی نمونه نیستتتققق حاال نه که هودم هیلی نامبروانگ!شونه ای باالانداهتگ و دوتا بمبرار ار فریزر دراوردم یخش آب شه تا لبا سمو عوض کنگ و بعد سره شون کنگقق ی تی شر م شنیdddidda عایا درست نوشدمب(و یه شلوار ا سلش نوک مدادی پوشیدم و بدفونمو تواوشگ اشاشتتتگقققطبم معمول یه رپ پلی کردم و مشتتغول ستترک کردن بمبرار شتتدمققمن عاشتتم رپ بودمققق!دروای میشتتد افت که ینی ار معدود دالیل رندایگ رپ بود حیف که دهتر بودم و نمیتونستتتگ هیلی جدی رپو دن بال کنگقققالبته صتتدامگ هیلی پرفنت نبود ولی بدم نبود و کنار مینس و مستتتر شااااید یچیزی ارتوش در میومدقققبعععی ربی هیال باطل ک من رپر شگقق بمبرارامو ار تو تابه دراوردمقهوشتتبختانه نون باات داشتتتیگ برای هودم یه ستتاندویچ بزرر درستتت کردم و بمونجوری بدفون به اوش رو کاناپه ی اوشتتالوی مورد عالیگ ولووو شتدمق ستاندویچگ که تموم شتد رفتگ تو اتایگ و اوشتتیمو نک کردم نند تا پی ام ار ستتامیار و بچه بای دیگهققبا دیدن استتگ سامیار روی صفحه ی اوشیگ یاد مهبد افتادمققق مهبد ینی ار دو ستای هوبگ بود تو مجاری بابگ آ شنا شده بودیگ و پایه ثابت درد و دل و حرفای بگ بودیگقنه ارین رواب مستتخره ای که به بگ داداش و آبجی میگن و پستتره به بهونه ی داداش بودن بزارجور ستتوت استتتفاده ار دهتره میننه ما وایعا دوتا دوستتت بودیگ فارغ ار جنستتیت و انقد صتتمیمی که حتی درمورد هصتتوصتتی ترین نیزابگ بابگ حر میزدیگقققنندباریگ بمو دیده بودیگ و اصلنگ مث داستانا عاشم بگ نشده بودیگ فق این اردشا و دوردورای ۸

دانلود رمان اشتباه کردم اشتباه کردی 

 دونفری صمیمیتیمونو بی شتر کرده بودقققینی دوبارم براش هونده بودمو مهبد هیلی تشویقگ کرده بود اما میگفت درست مهگ تره ریاد دنبال حاشیه نرو و به این نیزا به نشتتگ تفریح نگاه کنق هودش مدیریت هونده بود و کارهونه ی ن ساجی پدر شو اداره مینردقدرکل پ سر هیلی هوبی بود و به عنوان یه دو ست هیلی دوسش داشتگققنه برادر نه عشم نه بیچ نیزدیگهقققفق یه دوستقو با این که حدود شیش سال ارمن بزراتر بود ولی هیلی هوب بابگ کنار میومدیگق آهرین باری که دیدمشتو هوب یادمهقققق بابگ رفته بودیگ تونالقحالش هیلی ارفته بود میگفت اوضاع کارهونشون بهگ ریخته نند تا ار مشنالتشونگ افت اما نون ریاد ار حساب و کتاب و تجار و اینجورنیزا سردر نمیاوردم نیزی حالیگ نشدق بهش افتگ ریاد هودتو درایرننن بابا سنته میننیا ارنند نفرکمک بگیر بجای غمبرک ردنققق نهره ی ارفته و مشتتوش اونرورشتتو یادم نمیرهققق نندرور بعد بعگ رنک رد و با هوشحالی افت که کارشون درست شده و برای استراحت و تفریح نن روری داره میره شمال با دوستاشققطفلی هیلی دوست داشتتتت منگ با هودش ببره اما نون بمشتتون پستتربودن و دهتر دیگه ایگ بمرابشتتون نبود منصتتر شتتد و بهگ یول داد که یه دفه م بابگ بریگققمنگ با بدجن سی افتگ:ای شاال دفه ی بعد با حاج هانومتون ماه ع سل ت شریف میبرید شتتمال جنابقققو اونگ اونیر ه ریستته رفتق این آهرین منالممون بود! دورور ب عد ویتی جواب استتمو نداد بهش ر نک ردم و د یدم مو بایلش هاموشتهقاول افدم هب شتاید یه نیزی شتده که موبایلشتو هاموش کرده یا شارژش تموم شدهقققاما ویتی این هاموش بودن تا ینماه بعدشگ ادامه پیدا کرد اشتباه کردم اشتباه کردی ۹ هیلی نگرانش شدمققق تنها نشونی که ارش داشتگ اسگ شرکتش بود و ویتی ار روی یه اسگ به سختی شرکت نه نندان معروفشو پیدا کردم و به اونجا رفتگ ار نیزی که ار کارمندای اونجا شتتنیدم

دانلود رمان اشتباه کردم اشتباه کردی 

واین ناراحت شتتدمقق متاستتفانه آیای شتتایستتته ینمابه که فو کردن(( آهییقق!پس پدرش فو شتتده بود که موبایلش هاموش بودقق -هدا رحمتشتون کنه اما من با پسترشتون کار داشتتگ آیای مهبد شایستهق پ سرجوونی که کت جیرم شنی و پیرابن م شنی و شلوارکتان هوش دوهتی پوشتتیده بود جلو اومد و مودبانه افت:بفرمایید هانوم امری داشتتتیدب -من با آیای مهبد شتتایستتته کار دارمق نگاه پستتر رنک غگ ارفت منو به ستتمت اتایی رابنمایی کرد و تعارفگ کرد بشینگ بعد با اوشی ای ک اونجا بود افت که دوتا یهوه بیارنق من منتظر بهش رل رده بودمق هودش شتتروع کرد:هوش اومدید هانومهققق ستتری افتگ:بدایتی بستتتگق لبخند بیجونی رد و افت:بله هانوم بدایتیق من ستتینا محبی بستتتگ معاون مدیرعاملقققشتتماقققمنبی کرد و افت:شتتما رابیه ی هاصتتی با مهبد داشتتتیدب منک افتگ:داشتتتگببببب!!!! محبی-بلهققنمیدونگ نیور بگگققق شاید هودتون متوجه شده با شید کهقققکه مهبدقققفو کرده! بمینجوری رل رده بودم توصورتش انگار مغزم نتون سته بود جملشتتو آنالیز کنه نون معنیشتتو اصتتلن درک ننردمق ایج نگاش کردم و افتگ:ببخشتتیدققمققمتوجه نشتتدم نی فرمودیدق ستتینا کالفه افت:مهبد مرده هانومقققتصتتاد کردهققتوراه شتتمال ار جاده منحر شتتدن و افتادن تو دره ما شین شون آتیش ارفتهقققق جناره ی بم شون سوهتهقققبه سختی شنا سایی شدنققمتوجه شدینبمهبد مردهققق نشامو بستگققبرای لحظه ی کوتابی و بعد

دانلود رمان اشتباه کردم اشتباه کردی 

بمه نیو درک کردمقققمهبد مردهققق!!!! مهبدمهربون مردهقق دیگه نیست! بهترین دو ستگققققققق درحالینه صدام میلررید افتگ: شوقق شوهی ک نمیننیدب بعد فهمیدم که مسخره ترین سوال ممننو پرسیدمق سینا جوابی نداد و سرشو پایین انداهتقق دستتتامو جلوی صتتورتگ ارفتگققهدای منققنه این نمیتونه وایعی باشتتهققمهبد هیلی جوونه امنان نداره مرده باشتتهق صتتدای درونگ افت:آهه احمم مگه این پ سره اف مهبد پیرشد و مردبت صاد ک دیگه به پیر و جوون بودن ربیی نداره:| مبل مسخ شده با ار جام بلند شدم و هواستگ برم بیرونق محبی نگران پرستتید:حالتون هوبه هانوم بدایتیبمیخواین بگگ براتون آبقند بیارنب سرمو به نشونه ی نه تنون دادم و بیرون رفتگقآبدارنی با سینی یهوه داهل اتاق سینا رفتق نندیدم ار اتاق دور شتتدمقققای هداقققنرا من ارون آدمایی نیستتتگ که موی فشارعصبی ارحال میرنب! باشونه بای افتاده و نشمای نگ ارفته ارشرکت هارج شدمقققنگابی به نماش انداهتگققبمون لحظه ستتینا با عجله بیرون اومد و تنه کاغشی رو به ستتمتگ ارفتق -مراسگ نهلگ اینجا برازار میشهققااه هواستیدققق ۱۱

دانلود رمان اشتباه کردم اشتباه کردی 

اشتباه کردم اشتباه کردی کاغشوارفتگ وریرلبی تشتتنری کردم که بعید میدونگ شتتنیده باشتتهققبا اولین تاکستی ای که جلوی پام وایستاد هودمو به هونه رستوندمققو اینجوری بود که مهبد بهترین و تنها دوستمو ار دست دادم! ################## ارین افنار نشام هیس شد ولی اشنامو پس ردم و تصمیگ ارفتگ این پنجشنبه برای شادی روح مهبد یه کار هیری انجام بدمققق را ستش بعده اون دیگه با بیچنی دو ست ن شدمقق شاید ی جور بم صحبتی هیلی هیلی معمولی با سامی فق بمینق کال هیلی تنها بودمقققمامان و بابام به هاطر کارای ایامتمون بمش فرانستته بودن و مام یرار بود بعد ار تموم شدن این کارا برای بمی شه بریگ اونورققمن که برام فریی نمینردبیچ دلبستگی ای نداشتگقققنه عشقیققنه دوستیققپس مهگ نبود که کجا باشگققق حواسمو دادم به آبنک و نشامو بستگق ***اینجا بمه نی بستتتشقققبرا منه بی جنبهقققکه به بیچی نه نمیگگقققنه نمیگگقققولی باید رفتقققتا هستتتگیگ دررهقققباید رفتققنپرستتیدم برا نی رفتققکاش برنمیگشتتتققنون اونرورا دیگه برنمیگردهقققباید رفتققاون رورا دیگه برنمیگرده*** ار هواب که بیدار شتتدم ستتاعت۷بود یه دوش ارفتگ و ینگ،فق یه کگ درس هوندمقنون ریستتت دیگه نیزی نبود که بخوام بپیچونگقبعدش آبنک اوش دادم و هوابیدمق

دانلود رمان اشتباه کردم اشتباه کردی 

 رورای بعدی بگ هیلی تنراری و یننواهت اومد و رفت نند روری بود که غرو با میرفتگ پارکقبوا هیلی هوب بود و تو هو نه رپ اوش دادن لیفی نداشتق بدفونمو میشاشتگ اوشگ و با یه تیریپ لش میزدم بیرونقق َک د ستی روی شونگ ر ِ یه رورکه طبم روال رو یه نیمنتیفلی رده بودم رویه ت حس کردمققسری نشامو بار کردم و دیدم یه دهتر داره نگران و مضیرب بهگ نگامیننهقق بهش میخورد دو ستته ستتال ارم بزراتر باشتته ییافش بانمک بود و هیلی لپ داشت ل*ب*ا*شگ کونیک و یشره یلوه ای بودقبینیشگ بنظر میرسید که عمل کرده و موبا شو نتری ریخته بود تو صورتش که ینگ جلوی ن شما شو ارفته بودق دست ار اسنن کردن ییافش برداشتگ وبدفونمو دراوردم افتگ:کاری داشتینب با استرس افت:ببخشید شما یه سک ندیدن ارینورا رد شهب آهه بنده ی هدا من که نشام بسته بود ادای فک کردنو دراوردم و افتگ:نهقق نیورب دهتره مستاصل نشست رو نیمنت کنار من و افت:سگگ اگ شدهققنیگ ساعتی میشه که آوردمش اینجا بگرده نند دیقه حوا سگ به اوشیگ پر شد یهو دیدم نیستققبرنی اشتگ پیداش ننردمققنمیدونگ نینار کنگقق ۱۳ اشتباه کردم اشتباه کردی

دانلود رمان اشتباه کردم اشتباه کردی 

این جمالتو با درمو ندای ا فت دلگ براش ستتو هت به نظر دهتر هوبی میومدقققار بمه مهمتر این که لوس و حال بهگ رن نبودوارنه اصتتال دلگ براش نمیسوهتقق فنری کردم و افتگ:میخواید یه بارم بابگ بگردیگب دهتره شرمنده سری تنون داد و افت:ممنون میشگقققببخشیدا لبخندی ردم و افتگ:اشنال ندارهق بعد با دستتتگ یه طر پارکو نشتتون دادم و افتگ:من اونورو میگردم شتتمام برو اونیر ق دهتره سری تنون داد و افت:پس شمارمو سیو کنید ااه پیداشد یه تک بندارید تا بیامق شمارشو داد و افت که اسمش بیتاس! منگ شماره رو ردم تو اوشیگ و رفتگ شروع به اشتن کردمق حدود ده دیقه ای ار اشتتنگ میگششتتت که دیگه ناامید شتتدم نون تقریبا بمه جارو اشته بودمقیهو فنرم رفت سمت درهتچه بای کونینی که یه یسمت ار پارک بودنق افتگ برم اونجارم بگردم که میمئن شتتگقبمین که داهل بوته با و درهتچه باسرک کشیدم دیدم یه موجود کونولو و پشمالوی کرم رنک ایر کرده بین اونا و داره دستو پامیزنهق اومدم بگیرمش که ترسید و شروع کرد به داد و بیداد کردن اوشیمو دراوردم و به دهتره رنک ردم و بهش افتگ که کجامق اونگ اومد و بابگ سگه رو که اسمش پانی بود ار الی بوته با کشیدیگ بیرونق

دانلود رمان اشتباه کردم اشتباه کردی 

تا بیتارو دید پرید ب*غ*لش و هواست لیسش بزنه که بیتا نشاشت و در عوض توب*غ*لش ارفتش و نارش کردقق نه الوی میترکونن اینا!! منگ مبه بز وایساده بودم اون وس و به صحنه ی وصال اون دوتا نگاه مینردمققق عشتتم باریشتتون که تموم شتتد بیتارو به من کرد و افت:وایعا مرستتی نمیدونگ نجوری ار تشتنر کنگققداشتتگ ستنته مینردم آهه پانی هیلی کونینه ااه اتفایی واسش میوفتادقق با لبخند افتگ:بیخیال بابا کاری ننردم که وریفه بودق بیتا دستتتشتتو آورد جلو و افت:ار آشتتناییت هوشتتویت شتتدمققشتتمارمو که داریققهوشحال میشگ بیشتر بابا آشناشگقمن اابی عصرا پانیو میارم اینجا درحالینه دستشو تو دستگ ارفته بودم افتگ:منگ بمینیور قققاوبوم منگ غروبا میام اینجا -عه نه هوب پس حتما میبینمت لبخند ردم و ستترتنون دادمقویتی ار بگ هدافظی کردیگ براشتتتگ هونه و به مامان رنک ردم تا درمورد کارای ایامتمون بپرسگق افت یه سری مشنالتی بست واسه سرمایه اشاری بابا تو اونجا که ااه حل شه و بمه نی هوب پیش بره شیش ماه دیگه اونوریگقمیخواستگ ربان ثبت نام کنگققانگلیستتیگ بد نبود و یه نیزایی حالیگ میشتتد ولی دوس داشتتتگ ااه

دانلود رمان اشتباه کردم اشتباه کردی 

یراره اونجا رندای کنیگ ینگ پیش رمینه ی ربون فرانسوی رو داشته باشگقققبه عالوه این که رندایگ کمی ارین یننواهتی درمیومدق ۱۵ اشتباه کردم اشتباه کردی بهرحال بخاطر دودلی ای که داشتتتگ و اونگ ار بی حوصتتلگیگ ستترنشتتمه میگرفت ایدام هاصی برای این کار ننردمق درسامو ینی درمیون میخوندم و نمره بام حول و حوش۱۷/۱۸میچرهیدق ماه اسفند و رهو رورای نزدیک بهارم مزید برعلت شده بودن که کال درس و مدرسه رو به پایین تنه حواله کنگق رابیگ با بیتا ادامه پیدا کرده بود و نندباری بابگ بیرون رفته بودیگ دهتر باحالی بود ارش هوشگ میومد هیلی صمیمی و جیک تو جیک نبودیگ اما بابگ راحت بودیگ و هوش میگشروندیگق بیتا۲۰سالش بود و دانشگاشو تو ترم سوم بیخیال شده بودقحسابرسی هونده بود و میگفت اونقدی جالب نیست که به ادامه دادنش عالیه داشته باشگق با یه پسری به اسگ شایان دوست بود که البته ار ویتی بابگ آشنا شده بودیگ اینا بابگ یهر بودن!!ققواال هودمگ ستتردرنیاوردم نه رابیه ایهققولی هب اینگ یه مدلشه دیگهقق!ب ### بف ب شت روری به عید مونده بودقدا شتگ کمدمو تمیز مینردم و توش سرک مینشیدم ببینگ نی کگ دارم تا برای عید بخرمققاوشیگ رنک هوردقفک کردم یا سامیه یا بیت دیگهققکسه دیگه ای که ب اوشی من نمیزنگهقق حدسگ درست بودقاسگ بیت رو صفحه هودنمایی مینردقققبهش میگفتگ بیت نون حال نداشتگ اسمشو کامل بگگقاصال بنظرم آدم باید اسمی داشته باشه که ملت بتونن مخففش کنن و هر کیف شن! دایره ی سبزرنگو کشیدم به سمت راست

دانلود رمان اشتباه کردم اشتباه کردی 

 -بلب -بلو کوفتق -سالم بیت -سالم تنست جفتمون هندیدیگق بیت-نیوری نخبر نینارمینردی راسیییی میگماا پایه ای بریگ یه جاییب -ابهه آروم هبقکجاب -میتینک -جااااانبببنی تینکب -میتینک دیگه بااااو -ا کی تاال ما رپر شتتدیگ که پاشتتیگ بریگ میتینکباصتتن ا کی تاال منوتورو میتینک را میدنببب! -یفلی نزن تو بگو میایب کالفه افتگ -بیت راس میگیبببیه اپسیلون حال شوهی ندارما! اپسیلون یناست و اینجا استعاره ار مقدار کمه( -بخدا دارم میگگقفرداسققحاال ساعتشو میپرسگ بت میگگ -نمیخای بگی نیوری مارو را میدنب! -میتینک شایان ایناس میخای رام ندهب -نتتتتتتتتتتتتتتتتتیب ۱۷ اشتباه کردم اشتباه کردی این نی رو ننان بلند و باتعجب افتگ که بیت اف -ای سرطان پروستا بگیری حلزون اوشگ جیغ ردم -مگه شایان رپ میننههههههببببب -او جیغ نزن آوین اره اره بیجان رده افتگ-نرا تاحاال بگ نگفته بودییییی باااانننبببب بیت هیلی هونستترد و حرد درار افت-میگفتمگ فایده نداشتتت نون یهر بودیگ و نمیتونسی ببینیش داد ردم-تینه پار میننگق هندید و اف-کاری نداریبسنته نننی ا ذوقب! -نه سری هبرشو میدیا ارتفاع موجSRQpام رسیده به سقف اصتتیالح پزشتتنیه این موج مربوب به نوار یلبه و باال بودن ارتفاعش ناشتتی ارتپش یلب واینجا منظور بیجان و استرسهققفار برداشما( -بنب -بیچی بابا بیچی تو فقد رودتر هبرشو بدهق -اوای فلنق -هدافظ اوشتتیو ک یی کردم داشتتتگ ار ذوق میترکیدم انقد بیجانی شتتدم ک جیشتتگ ار ویتی ار دشویی اومدم آبنکSp5 سواند و پایا و تهگ( رو پلی کردم

دانلود رمان اشتباه کردم اشتباه کردی 

سرده باده هونه***ارمه تابستونش اما من ار هونه دورمو لحظه بای هوبش بمه مایه دوده**معلومه ار نشای هونت سیگارا نصفه هاموشن تو لیوانه یهوه بای مونده** اس بیتو که ارفتگ هیالگ راحت شتتدو هوابیدمقافته بود فردا ستتاعت۶میاد دنبالگق فردای اون شتتب بعد مدرستته ستتری اومدم هونه هوابیدم که غروب هستتته نباشگقساعت پنج پاشدم یه دوش سرسری ارفتگ ورسمن اربه شورکردمق بعد اومدم جلو آینه تا به ییافگ یه صفایی بدم یه کرم پودر و پننک برنزهققینگ ریملققیه ه نشتتگ نارکقققبا ینگ رژاونه و رژ یرمزی که “هیلیییییی محو”کشیدم رو ل*ب*ا*م آرایشمو تشنیل میدادق ینگ دیک کمرنک ترش کردم و ویتی هیالگ ار تو نشتتگ نبودن آرایشتتگ راحت شد موبامو اتو کشیدم و کج ریختگق موبام تا سرشونگ بود و فر درشتقققهیلی بلندشون نمینردم نون دستوپاایر و اعصاب هورد کن میشدن ار طرفی موی هیلی کوتابگ بهگ نمیومدق نوبت انتخاب لباس بود یه نگابی به لبا سام انداهتگ اکبرن ا سپر بودن ولی دلگ نمیخوا ست با پو شیدن لباس ا سپر توی اونجا بمه فک کنن دارم ادای پسرارو درمیارم و ارین دهترای پسرنمام!برای بمین یه پیرابن دکلته ی مشنی تنک پوشیدم که یه جلیقه اممگ شایدمکت روش داشت تا ل*ک*تی سرشونه با و تاحدودی باروبامو بپو شونه یه جوراب شلواری م شنی بگ ردم تنگش و ۱۹

دانلود رمان اشتباه کردم اشتباه کردی 

اشتباه کردم اشتباه کردی کفشای ساده ی پاشنه تختی بگ پام کردم و ارونجایی که دم عید بود و یراربود فرشتتارو بدیگ یالیشتتویی اصتتن به این که کف کفشتتگ یه نموره هاکیه دیت ننردمقق اوشیگ که رنک هورد یه نگاه سرسری تو آینه به هودم انداهتگقساده و معمولی بودم واینو دوستت داشتتگقمانتومو عجله ای پوشتیدم و شتالگ سترم انداهتگ و دویدم بیرون بیت تو۲۰۶سفیدش منتظرم بودقتا نشستگ دست ار نگاه کردن تو آینه و تجدید کردن رژش برداشتتتت و حین این که لبخ ند هبی با نه ای میزد ا فت- جوووووووووون منگ ینی ردم پس کله ش و افدم-مررررر بعد به سرو وض هودش دییم شدم و افتگ-اوووووففففف جووونkdab نه تدارکاتی دیده واس آیاشایااان!! بجا این که هجالت بنشه مث اسب هندید و راه افتادق بگشریگ ارین که تا مقصد آبنگای حاااااامد پهالنواشاشته بودو هون به جیگر من کردق ویتی جلوی یه هونه نگه داشت نشام ارد شد افتگ-میتینک تو هونسببب بیت درحالینه کیفشو برمیداشت افت-اره آهه دیس باری نیست کهققآهرین دور بمیه ساله *دیس کردن ینی دو تا رپر که بابگ کل دارن بصور فلبدابه و حضوری یا تو آبنگاشون بموترور شخصیت مینننق

دانلود رمان اشتباه کردم اشتباه کردی 

 #دیس بک ینی رپری که ینی دیسش کرده جوابه اون فردو با آبنک بده ابانی افتگ و پیاده شتتدمقهو به تو حموم جیش کرده بودم!وارنه االن دوباره جیشگ میگر ار بیجان دو دیقه ی بعد تو هونه بودیگق درو که بار کردن بین صدابای مختلفی که بگوش میر سید صدای پ سری که داشتتت رپ مینرد جوری منو برد تو هلستته که نشتتمامو بستتتگ یل*ب*م تو دبنگ میزدقاصال به این که نی میخونه توجه نمینردم فق صداش!! تهه صدا بود المصبق با اصتتواتی که ار حنجره ش هارج میشتتد کلماتو به باری میگرفتقواااااااای داشتتگ هل میشتتدمقصتتدا ار پشتتت میومد و من حتی یدر اینو نداشتتگ که براردم و صاحب این صدای دیوونه کننده رو ببینگق تو بمین فنرا بودم که بیت بارومو ارفت و در اوشتتگ افت-آوین هوبیبنرا

دانلود رمان اشتباه کردم اشتباه کردی 

دانلود رمان جدید

فرمت کتاب اشتباه کردم اشتباه کردی : PDF|APK|EPUB

لینک های دانلود

منبع تایپ رمان : www.dlroman.ir

جهت درخواست رمان �به سوپر گروه ما �در تلگرام بپیوندید کلیک کنید !

کانال تلگرام رمان دانلود: Telegram.me/dlroman کلیک کنید !

چنانچه نویسنده ای راضی به انتشار رمان خود در این سایت نیست از طریق قسمت تماس با ما به ما اطلاع دهد

به این پست امتیاز دهید.
Rate this post


برای داشتن رمان های جدید در کانال ما عضو شوید فقط با یک کلیک


نوروز پیروز
نوروز پیروز